Từ khóa: #b3V0c3RhbmRpbmcgVmlldG5hbWVzZSBlbnRyZXByZW5ldXJz/outstanding vietnamese entrepreneurs