Từ khóa: #VmUgUXVhbmcgTmdhaSBQcm92aW5jZSBhbmQgS29uIEJpbmggRGluaCBQcm92aW5jZSBhcmUgZGVjcmVhc2luZy4=/ve quang ngai province and kon binh dinh province are decreasing